Betrokkenheid

Leren neemt een belangrijke plaats in op IKC De Waterlelie, maar ook de onderlinge betrokkenheid is een belangrijk speerpunt. De onderlinge betrokkenheid van het team is groot en we zijn betrokken bij ouders en kinderen.

Eigenaar van je eigen ontwikkeling

We maken onze leerlingen deelgenoot van hun eigen leerproces door ze te betrekken bij hun leerplan.

Op school is er een gesprekkencyclus door alle jaren heen. Het startgesprek is een omgekeerd oudergesprek. De ouders en hun kind komen naar school en het kind wordt in dit gesprek aan het woord gelaten.
Dingen als ‘Wat vind je moeilijk of juist makkelijk?’, ‘Waar heb je hulp bij nodig?’ en hobby’s krijgen in dit gesprek aandacht.
Op deze manier krijgt de leerkracht een beeld van het kind en kinderen leren hoe ze een gesprek kunnen voeren.

Met kinderen in gesprek
Ook bij de rapportgesprekken (eerste en tweede rapport) zijn de kinderen aanwezig. Er wordt een terugkoppeling gemaakt naar het startgesprek: ‘Gaat het zoals je het hebt afgesproken?’ en ‘Zijn er dingen die jij wilt bespreken?’

Door de kinderen bij de gesprekken te betrekken worden ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Omdat kinderen zelf afspraken maken over hun ontwikkeling,
gaan ze gemotiveerder aan het werk.

Ouderbetrokkenheid

Op IKC De Waterlelie staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we door een hechte samenwerking de kinderen optimaal kunnen begeleiden. 

Goede communicatie

De ouderbetrokkenheid is heel groot en we besteden veel aandacht aan de communicatie met ouders. Ouders mogen ook meedenken over het schoolplan.

Via een app worden ouders op de hoogte gehouden van activiteiten in de klas en van school. Twee keer per maand krijgen ouders een groepsmail. Daarin wordt vermeld wat er in de aankomende periode gepland staat en als het nodig is, wordt het huiswerk genoemd.

Huiswerkbeleid 2018-2019 

Ouders in de klas
Op IKC de Waterlelie nodigen we graag de ouders van de leerlingen uit om in de klas iets te vertellen over bijvoorbeeld hun beroep. Zie: Ouders in de school

Ondersteuning
De medezeggenschapsraad is goed bezet en er worden kritische vragen gesteld; ouders zijn graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school.
Onze actieve ouderraad biedt ondersteuning op tal van gebieden (bij de jaarlijkse barbecue, sinterklaas, kerst e.d.).


Snel naar