Groep 3 A

Wat doet en leert uw kind in groep 3
Van het spelenderwijs leren bij de kleuters wordt in groep 3 de stap gemaakt naar een andere manier van leren. Dit betekent veel minder spelen, langer stil zitten en luisteren aan een tafel en zelfstandig aan het werk kunnen zijn. Maar ook anders bezig zijn en werken. Van het ruimtelijk werken (3-dimensionaal) naar werken in het platte vlak (2-dimensionaal).

In groep 3 leert uw kind de basisprincipes van lezen, taal en rekenen. Ook wordt veel tijd besteed aan herhaling van de stof. De focus ligt op het leren lezen.

In groep 3 ligt de nadruk op taal en vooral op het leren lezen. Hier besteden wij een heel groot deel van de lestijd aan. Zeker in de eerste helft van groep 3 is dit meer dan een derde van alle uren die uw kind op school zit.

In de eerste schoolweken leert uw kind eenvoudige 3 letterwoorden lezen. Eerst gaat dit letter voor letter, klank voor klank, maar heel snel lezen zij korte woordjes vloeiend. Lastige combinaties als 'sch' en 'ng/nk' en woorden van twee lettergrepen, komen daarna aan bod.

In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.

Leren schrijven
Tegelijkertijd met het leren lezen van de letters (leesletters), leren de kinderen deze los te schrijven (schrijfletters). De kinderen schrijven nu nog woorden zoals ze klinken. Dus woordjes, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes zullen in het begin moeilijk te ontcijferen zijn. In de loop van groep 3 zijn kinderen motorisch meer ontwikkeld om te leren schrijven. In deze periode gaan de kinderen oefenen met het aan elkaar schrijven.

Naast taal is rekenen een hoofdvak in groep 3
Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die uw kind nog kent uit groep 2. Zij leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen 'erbij' en 'eraf'.

De tekens + en – worden geïntroduceerd en er ontstaan echte sommen. In eerste instantie sommen onder de 10. Deze worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek (telraam). In de tweede helft van groep 3 leert uw kind ook sommen uit te rekenen boven de 10. Tijdens de rekenlessen gaan de kinderen aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (de hele en halve uren) en rekenen met geld (€1, €2, €5) komen aan de orde.

Aan het eind van groep 3 kunnen de meeste kinderen optel- en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommen onder de 10 en tellen in stapjes van 2, 5 en 10 zijn nu gesneden koek.

Wereldoriëntatie, aandacht voor de wereld om je heen
Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hun vaak interesseren. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verkeer. Deze vakken komen in groep 3 nog niet structureel aan de orde, maar beetje bij beetje wordt het blikveld van uw kind verruimd.

Kinderen verkennen hun eigen buurt, gaan op zoek naar beestjes in hun tuin of straat of ontdekken dieren op bijv. de kinderboerderij. In de klas wordt gepraat over gebruiken thuis of hoe feesten worden gevierd. Zij leren over elkaars afkomst en cultuurverschillen. Zij ontdekken dat de wereld er niet altijd zo heeft uitgezien als nu: papa had vroeger geen mobiel, oma had een zwartwit-tv. Omdat alle kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer, leren zij over hun eigen rol in het verkeer. Hoe kun je veilig oversteken of waarop moet je letten als je op de fiets bent.

De sociaal- emotionele ontwikkeling in groep 3
Jonge kinderen gaan nog uit van zichzelf, de egocentrische fase. Iets oudere kinderen leren zich te verplaatsen in anderen. In groep 3 wordt hun blik steeds meer naar buiten gericht. Uw kind wordt zich meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen. En leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. Ook kunnen zij hun gevoelens en gedragingen nu beter onder woorden brengen, vertellen wat zij leuk of niet leuk vinden of waar zij goed of niet zo goed in zijn. In de klas komt dit aan bod en wordt hierover gesproken.

Engels
Aan de hand van thema’s leren de kinderen Engelse woorden. Door veel te oefenen, te herhalen en liedjes te zingen, wordt hun Engelse woordenschat vergroot.

Creatieve vakken
Natuurlijk besteden wij ook tijd aan zelf iets creëren of beleven. Dit gebeurt bij tekenen, knutselen, zingen en dansen. Hierbij kunnen de kinderen op een heel andere manier bezig zijn, vrijer en meer handelend.

Lichamelijke ontwikkeling
Behalve het bewegen buiten in de ochtend- en lunchpauze, gaan de kinderen naar gym. Dit is belangrijk voor hun motorische ontwikkeling en vooral ook voor hun plezier in bewegen.

Toetsen in groep 3
Om de ontwikkeling van uw kind bij te houden, maken zij toetsen. Iedere methode heeft methode gebonden toetsen. Daarnaast maken de kinderen twee keer per jaar de Cito-toetsen. Dit geldt voor de vakken taal, lezen en rekenen.

Alle beoordelingen worden gebundeld in het rapport. Uiteraard worden hierbij ook de observaties en bevindingen van de leerkracht meegenomen.

Om tot een beoordeling te komen bij de andere vakken, kijkt de leerkracht naar de inzet van uw kind.

Snel naar